Wij leveren enkel in de regio Vlaams- en Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Henegouwen.
Search

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Identificatie van de verkoper

Naam ondernemer: Archigroen Van Israel BVBA
Maatschappelijke zetel: Statiestraat 106 – 1570 Tollembeek
Telefoonnummer: +32 (0)478967959
Email: groenshop@telenet.be
Ondernemingsnummer: 0867 494 853

Overeenkomst

De bestelling komt tot stand wanneer de koper alle gegevens noodzakelijk voor de sluiting van de overeenkomst heeft ingevoerd op Groenshop.be. De verkoopsovereenkomst is pas definitief wanneer ze per e-mail bevestigd is door Archigroen Van Israel op het opgegeven mailadres. Deze bevestigingsmail is een aanvaarding door de koper van de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de hele transactie.

De koper en Archigroen Van Israel komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra de bestelling bevestigd werd door Archigroen Van Israel via het opgegeven mailadres. De koper is verantwoordelijk voor alle informatie die hij aan Archigroen Van Israel bezorgt bij het plaatsen van een bestelling.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Archigroen Van Israel aanbiedt in zijn webwinkel Groenshop.be en op elke online aankoop die de koper plaatst bij Archigroen Van Israel. De koper erkent de algemene voorwaarden te kennen, vooraleer hij de bestelling plaatst. Indien één van deze bepalingen om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, dan blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Het Belgisch recht is van toepassing op de webwinkel Groenshop.be. In geval van een geschil is enkel de rechtbank van Brussel bevoegd.

Prijzen

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals woordelijk omschreven is. De gebruikte afbeeldingen zijn  informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

Alle prijzen staan vermeld in euro en btw inclusief. Alle bestellingen zijn te betalen in euro.

Transportkosten en leveringskosten worden altijd extra in rekening gebracht.

Archigroen Van Israel behoudt zich het recht voor om op ieder moment de prijzen aan te passen op de webwinkel Groenshop.be. Archigroen Van Israel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vergissingen in de prijszetting die op de webwinkel Groenshop.be zouden voorkomen.

Betaling

Enkel goederen die betaald zijn, en bevestigd door Archigroen Van Israel zullen worden geleverd. Elke uitzondering dient bevestigd te worden door Archigroen Van Israel. De leveringsplicht van de verkoper wordt pas definitief op het ogenblik van de integrale betaling van de bestelling door de koper en na bevestigingmail van Archigroen Van Israel. Zolang er geen volledige betaling is, behoudt Archigroen Van Israel het eigendomsrecht op de aangekochte goederen.

Levering

Als plaats van levering geldt de specifieke plaats meegedeeld op het adres dat de klant opgegeven heeft. De schade tijdens het transport is ten laste van de verkoper. De eventuele schade dient binnen 1 dag na ontvangst van de goederen te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen en blijven alle betaalde bedragen t.a.v. de verkoper integraal verworven. Vanaf de levering gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend. Het niet of laattijdig leveren, kan in geen geval een eis tot schadevergoeding rechtvaardigen. Wanneer blijkt dat de specifieke plaats van levering door de koper niet correct werd meegedeeld, zal na rechtzetting voor een volgende levering een nieuwe leveringskost aangerekend worden.

Bestellingen geplaatst via webwinkel worden enkel geleverd in de provincies Vlaams- en Waals-Brabant, Oost-Vlaanderen en Henegouwen. Voor leveringen buiten deze zone kan u contact opnemen met groenshop@telenet.be.

Aanbod

Archigroen Van Israel biedt in de webwinkel Groenshop.be een zo volledige en duidelijk mogelijke omschrijving aan van de producten om de koper toe te laten een beoordeling te maken van een product. De afbeeldingen die Archigroen Van Israel gebruikt om aan te geven hoe een product eruit ziet, kunnen afwijken van het geleverde product. Vergissingen in het aanbod op de webwinkel Groenshop.be binden Archigroen Van Israel niet.

Indien de koper goederen heeft besteld die uit voorraad zijn, zal de verkoper contact opnemen met de koper. Er kan overeengekomen worden om een alternatief product aan te bieden. Het verschil in waarde wordt dan bijgepast door de koper of verkoper. De koper kan ook kiezen om af te zien van de aankoop, dan wordt het betaalde bedrag terugbetaald.

Eigendomsrecht

Archigroen Van Israel blijft eigenaar van de goederen tot ze volledig betaald zijn door de koper. Men kan niet over de producten beschikken, wanneer ze nog niet betaald zijn. De koper blijft verantwoordelijk voor vernietiging, verwerking of beschadiging van de producten, tot deze voldaan zijn.

Herroepingsrecht

In geval van verkoop op afstand heeft de consument het recht om van de aankoop af te zien, zonder opgave van motief binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van het product. Deze herroeping moet binnen de periode van 14 kalenderdagen schriftelijk meegedeeld worden aan de verkoper. De koper dient de producten op eigen kosten terug te bezorgen binnen de 2 werkdagen na de schriftelijke melding van herroeping en dit in de oorspronkelijke, onbeschadigde, volledige originele staat en verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruikershandleiding en een kopie van het aankoopbewijs. De koper heeft geen herroepingsrecht indien het een aankoop van producten betreft die volgens specificaties van de koper vervaardigd werden of snel bederven, verouderen, verharden, uitdrogen of afsterven. Gebruikte, bevuilde, beschadigde, vermengde of onvolledige producten en producten waarvan de verpakking geopend werd, worden niet terugbetaald. Bij de terugbetaling van de aankoop worden transport-, leveringskosten en de door Archigroen Van Israel betaalde commissie voor elektronisch betaalverkeer op de oorspronkelijke betaling in mindering gebracht.

Klachten

Eventuele klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden, met fotomateriaal, binnen de 2 dagen na ontvangst van het product en ingediend worden via groenshop@telenet.be. Klachten buiten deze termijn worden niet meer aanvaard.

Aansprakelijkheid werking van de website en ter beschikkingstelling informatie

Archigroen Van Israel kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan links en verwijzingen bevatten naar websites of pagina’s van derden. Dit impliceert op geen enkele wijze een goedkeuring van de inhoud ervan. Archigroen Van Israel heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites achter deze links en is niet aansprakelijk voor de inhoud, kenmerken ervan of schade door het gebruik ervan.

Archigroen Van Israel probeert de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig bij te werken. Ondanks deze inspanningen kunnen vergissingen zich toch voordoen. Archigroen Van Israel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van beslissingen die gebaseerd zijn op die bedoelde informatie. Indien u vergissingen zou vaststellen in de informatie die via de webwinkel Groenshop.be ter beschikking wordt gesteld, kan u dit melden via groenshop@telenet.be. Archigroen Van Israel zal dit zo snel als mogelijk rechtzetten. De inhoud van de website kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Foto’s en andere data op de website van Groenshop zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd en gebruikt worden zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming. De intellectuele rechten behoren toe aan Archigroen Van Israel. Archigroen Van Israel behoudt zich het recht voor  schadevergoeding te claimen indien zij hier inbreuken op vaststellen.

Winkelwagen